Our Tutors

Fèis an Earraich 2023

Tutors for this year’s Fèis are a mixture of familiar and new faces and we look forward to welcoming them all in Portree at Easter. Our tutor team so far:

John Carmichael and Murdo Cameron
bogsa-ciùil | accordion

Eilidh MacKenzie and Anna Nicolson –
clàrsach

Megan Henderson, Lauren MacColl, Ewen Henderson –
fidheal | fiddle

Eoghan MacDonald –
Gaelic drama

Eoghan MacDonald –
Media

Eilidh Cormack –
òrain Gàidhlig | Gaelic song

Ewen Henderson –
groupwork

Doc Livingstone and Ewen Robertson –
giotàr | guitar

Karen Campbell –
highland dance

Tara Rankin –
meur-chlàr | keyboard

Tara Rankin –
dannsa-ceum | stepdance

Hugh MacCallum and Tasha Madigan –
drumaireachd & beum ionnsramaid | percussion & drumming

Ian Ruari Finlayson and Angus MacKenzie –
pìobaireachd | piping, chanter

Peter Morrison –
fìdeag | whistle

Fèis Bheag & Fèis Bheag Bhìodach 2023

Led by

Kirstin MacDougall, Lilidh Campbell and Elizabeth Munsie